Disclaimer en e-privacy

Gebruiksvoorwaarden ocmweeklo.be

1. Aansprakelijkheid

Het OCMW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop (teksten, afbeeldingen en structuren). De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien je ter ondersteuning van een juridische vraag over de juridisch correcte teksten wil beschikken, kan je deze schriftelijk aanvragen bij het OCMW. Het OCMW heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het OCMW de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Het OCMW noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om informatie die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van OCMW logo - is uitdrukkelijk verboden. De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het OCMW van Eeklo of aan de organisaties die het OCMW hiervoor toestemming heeft gegeven.

3. Linken en verwijzingen

Deze website bevat linken naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het OCMW controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden over de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze linken impliceert niet dat het OCMW de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren, noch betekent dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites. Het OCMW aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het OCMW verwijst.

4. Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die het OCMW via deze website van jou ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van het OCMW. Zij dienen uitsluitend om jou de gevraagde informatie te verstrekken en om de dienstverlening te verbeteren. Zoals bepaald in de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om de gegevens over jou te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren.